1. PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

ACCÉS

Podran accedir a aquests ensenyaments:

– Joves d’edats compreses entre 16, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i 21 anys que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

– Cal portar Certificació sobre l’escolarització de l’alumne/a.

– Prioritat d’accés de l’alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l’abandonament escolar.

DURADA: Un curs escolar.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Certificació acadèmica dels mòduls professionals bàsics de cuina i dels mòduls formatius de caràcter general cursats.

ITINERARI: Mitjançant la superació de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà  l’alumnat pot accedir a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

MÉS INFORMACIÓ: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional

 

 2. FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE F.P. 

ACCÉS

– Podran accedir persones entre 15, 16 y 17 anys que no han completat estudis d’ensenyament secundari.

DURADA: Dos cursos escolars.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ:

– Títol de Formació Professional Bàsica (Nivell 1).

– Títol de Graduat en ESO.

ITINERARI:

MÉS INFORMACIÓ: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional